Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.zbrojarnia.com.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego
www.zbrojarnia.com.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3

W ramach serwisu internetowego www.zbrojarnia.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 

 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.zbrojarnia.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.zbrojarnia.com.pl , a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Obowiązek Informacyjny RODO – dla kontrahentów, do których zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży Stali BSK Return S.A.

W wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1) („RODO”) BSK Return S.A. przekazuje kontrahentowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych, następujące informacje: Administratorem danych jest – BSK Return S.A., ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie, Polska (dalej BSK Return lub Administrator”), dane kontaktowe: BSK Return S.A., ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie, Polska, e-mail: iodo@bskreturn.com.pl Tel.: +48 781 230 665.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania:

a) zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej z osobą, z którą zawarta została tego rodzaju umowa – przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 9 ust. 2 lit b)
RODO;

b) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji księgowo- podatkowej, obowiązków bhp, zachowania zasad ruchu na terenie zakładu, obsługi IT, itd. – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c) dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit.f) RODO.

Prawnie uzasadniony interes Administratora wyraża się w niezbędności do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej, która zawarła umowę cywilnoprawną z Administratorem w celu dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec tej osoby fizycznej.

Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, jak również organy administracji, służby lub instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione zostały poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO oraz art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995 r., s. 31). Na warunkach określonych w Art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt – iodo@bskreturn.com.pl .

Dane osobowe przetwarzane są przez okresy wymagane dla prowadzenia dokumentacji umownej i rachunkowo – podatkowej, nie krócej jednak niż czas przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli niezależnie od BSK Return osoba udostępniająca dane podaje dodatkowe dane osobowe udzielając na nie zgody – udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do wypełnienia obowiązków BSK Return związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanych decyzji o przetwarzaniu danych osobowych np. profilowania.

Złożenie podpisu na dokumencie umowy/zamówienia lub rozpoczęcie jego realizacji przez kontrahenta stanowi dla BSK Return oświadczenie o przyjęciu do wiadomości powyższych informacji.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r, dalej jako „rodo”, informuję, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka BSK Return S.A.;
 • Funkcję Inspektora danych osobowych w Spółce BSK Return S.A. pełni Pan Łukasz Jańczyk   – nr telefonu: 781 230 665  e-mail: iodo@bskreturn.com.pl;
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawowych uprawnień Spółki;
 • Dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: służbom ochrony, zewnętrznemu serwisowi IT oraz innym usługodawcom na podstawie zawartych umów powierzenia  przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 • Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zlecenia. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania realizacji zlecenia.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.