OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

ZBROJARNI GRUPY KAPITAŁOWEJ BSK RETURN S.A. (OWD)

I. Postanowienia ogóle

 1. Niniejsze warunki dostaw mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę Materiałów zawieranych przez Zbrojarnie Grupy Kapitałowej BSK Return S.A. jako Dostawcę, w których odwołano się do treści OWD.
 2. Postanowienia OWD stanowią kompletne uregulowanie wiążące strony umowy i mogą być zmienione jedyne w formie pisemnej. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych.
 3. Terminy użyte w dalszej części niniejszych OWD oznaczają:

  1. Dostawca – podmiot należący do Grupy Kapitałowej BSK Return S.A. BSK Return S.A., BOMIS S.A., EURO-TED Sp. z o.o.
  2. Odbiorca – podmiot, na rzecz którego dokonywana jest sprzedaż i dostawa Materiałów,
  3. Materiał – elementy zbrojarskie, stal zbrojeniowa prosta, kosze do pali, kosze do ścian szczelinowych,
  4. Element zbrojarski – najmniejsza, niepodzielna część zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali zbrojeniowej ciętej i giętej, z prętów lub kręgów, prosta lub wygięta zgodnie ze specyfikacją projektową, stanowiąca zbrojenie prefabrykowane,
  5. Stal zbrojeniowa prosta – pręty zbrojeniowe żebrowane proste w długościach handlowych 12 m zapakowane w wiązki o wadze ok. 2,5 t,
  6. Umowa – porozumienie zawarte między Dostawcą a Odbiorcą sporządzone w formie pisemnej regulujące warunki współpracy w zakresie sprzedaży i dostawy Materiału. W przypadku braku pisemnej umowy jej funkcję pełni Zamówienie wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Dostawcę.
  7. Zamówienie szczegółowe – zamówienie na dostawę konkretnej ilości Materiału w ramach zawartej Umowy/Zamówienia,
  8. Dni robocze – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia w formie pisemnej, nie później niż z chwilą realizacji dostawy lub z chwilą zawarcia dwustronnej Umowy w formie pisemnej regulującej warunki współpracy. Przyjmuje się, że brak odpowiedzi ze strony Dostawcy, nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. OWD znajdują zastosowanie do każdej Umowy, o ile Umowa lub Zamówienie wraz z potwierdzeniem nie stanowią inaczej. Oferta jest integralną częścią każdej Umowy/Zamówienia.
 3. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje ustne składane przez umocowanych pracowników Dostawcy w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty mają moc wiążąca z chwilą ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w ofercie lub w oświadczeniu o przyjęciu zamówienia albo w Umowie.
 4. Umowa będzie realizowana w oparciu o Zamówienia szczegółowe składane Dostawcy przez Odbiorcę na zasadach określonych w OWD lub w Umowie.

III. Terminy i warunki realizacji dostaw

 1. Produkcja Materiałów odbywa się ze stali zbrojeniowej w klasie AIIIN w gatunkach: fi 6 mm – B500A,
  fi 8 mm – B500A, B500B i B500SP, fi 10- 32 mm – B500B i B500SP z wyłączeniem średnic: fi 18 mm i fi 22 mm. Wymienione gatunki mogą być stosowane zamiennie.
 2. Zamówienie szczegółowe musi być złożone Dostawcy na minimum 7 dni roboczych przed planowaną dostawą Materiałów i powinno zawierać co najmniej: rodzaj Materiału, ilość, miejsce i termin dostawy oraz musi zawierać rysunek wykonawczy wraz z wykazem stali.
 1. Dostawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez Odbiorcę i nie odpowiada za wady Materiałów wynikające z błędów dokumentacji.
 2. Termin realizacji Zamówienia szczegółowego ulega przesunięciu z powodu błędów w dokumentacji wykonawczej lub wprowadzonych na piśmie lub mailem przez Odbiorcę lub projektanta poprawek, zmian lub korekt. W takim wypadku termin realizacji danego zamówienia liczony jest od początku i wynosi 6 dni roboczych – od daty dostarczenia przez Odbiorcę poprawionej dokumentacji lub nowego Zamówienia szczegółowego.
 3. W przypadku, gdy Materiały zostały już wykonane przez Dostawcę lub Dostawca rozpoczął ich produkcję w oparciu o Zamówienie szczegółowe, które zostało poprawione, zmienione lub skorygowane przez Odbiorcę, Dostawca wystawi fakturę VAT na zamówione i wytworzone Materiały w oparciu o warunki uzgodnione w Umowie.
 4. Zamówienie szczegółowe Odbiorca będzie składał e-mailem na adres wskazany w ofercie lub Umowie.
 5. Zamówienie szczegółowe otrzymane przez Dostawcę po godzinie 12:00, traktuje się jako zamówienie złożone kolejnego dnia roboczego.
 6. Termin dostawy biegnie nie wcześniej niż od dnia przekazania Dostawcy przez Obiorcę wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji dostawy, uregulowania wszelkich wymagalnych należności pieniężnych oraz w przypadku nieprzyznania lub braku limitu kredytowego – zapłaty przez Odbiorcę całości należności lub dokonania przedpłaty bądź złożenia określonego przez Dostawcę zabezpieczenia.
 7. Dostawy będą realizowane wyłącznie w dni robocze w godzinach od 6:00 do 18:00. W przypadku gdy w Zamówieniu szczegółowym Odbiorca określi dokładną godzinę dostawy, będzie ona stanowić jedynie sugestię Odbiorcy, która nie będzie wiążąca dla Dostawcy.
 8. Maksymalne gabaryty elementów zbrojarskich zostają określone na 2,0 m x 2,4 m x 12 m. Maksymalne gabaryty koszy zostaną uzgodnione w Umowie. Jeżeli projekt techniczny zawiera elementy o wymiarach większych, wówczas Odbiorca zobowiązany jest dokonać zmian w projekcie. Jeżeli nie będzie to możliwe, Odbiorca odbierze ponadgabarytowe elementy własnym transportem i na własny koszt. Dostawca zastrzega sobie możliwość indywidulanej wyceny dla tego rodzaju elementów zbrojarskich – ponadgabarytowych, jak również ustalenia indywidulanych terminów realizacji.
 9. Transport jest realizowany przez samochody o ładowności 24 tony.
 10. Odbiorca będzie składał Dostawcy Zamówienia z uwzględnieniem dziennych dostaw Materiałów określonych w Umowie.
 11. Dostawa Materiałów odbywa się zgodnie z warunkami Incoterms 2020 na zasadzie CPT.
 12. W przypadku zmian cen stali w hutach, zachwiania ciągłości dostaw materiałów niezbędnych do produkcji stali, utrudnień
  w dostawach gazu i energii, a także zmiany ich cen, itp. przypadkach, wywołanych kryzysem gospodarczym mogą powstać utrudnienia w realizacji Umowy w ustalonych terminach i na przyjętych warunkach. W zaistniałych okolicznościach Dostawca dołoży wszelkich starań w celu realizacji Umowy, niemniej jednak w sytuacji lub w sytuacjach zachodzących zmian lub wprowadzanych ograniczeń Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy lub zmiany jej warunków, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

IV. Obowiązki stron

 1. Odbiorca jest zobowiązany do złożenia zamówień szczegółowych, odbioru całej ilości Materiału określonego w Umowie i dokonania zapłaty w terminie zakończenia realizacji dostaw określonych
  w Umowie. W przypadku wskazania w Umowie wartości szacunkowej, dopuszczalny zakres zmiany ilości wynosi +/- 10 %.
 2. Odbiorca jest zobowiązany do odbioru Materiału wytworzonego przez Dostawcę zgodnie z Zamówieniem szczegółowym w terminie do 7 dni od daty dostawy wskazanej w Zamówieniu. Za każdy kolejny dzień opóźnienia w odbiorze, Dostawca będzie naliczał opłatę z tytułu składowania Materiału w wysokości 1 % wartości netto nieodebranego Materiału.

 1. Wraz ze złożeniem Zamówienia szczegółowego, Odbiorca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej lub elektronicznej. Strony mogą ustalić, iż dokumentacja będzie przekazywana na bieżąco wraz z każdym Zamówieniem szczegółowym.
 2. Rozładunek Materiałów leży po stronie Obiorcy i nie może trwać dłużej niż 2 godziny zegarowe. W przypadku przestoju samochodu z dostawą Materiałów powyżej dwóch godzin, Dostawca naliczy opłatę w wysokości 100,00 zł netto za każdą następną godzinę postoju.
 3. Odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu do rozładunku Materiałów o wadze pojedynczej wiązki min. 2,5 t. Za szkodę w środku transportu podczas rozładunku Materiałów odpowiedzialność ponosi Odbiorca. Druty spinające Materiał nie służą do ułatwienia rozładunku, wobec czego za szkody wynikłe
  z ich nieprawidłowego wykorzystania ponosi Odbiorca.
 4. Odbiorca zapewni odpowiedni stan dróg dojazdowych, wjazd i wyjazd do miejsca dostawy zamówionych elementów zbrojarskich. W przypadku ograniczeń czasowych, strefowych lub tonażowych w ruchu samochodów ciężarowych, Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć Dostawcy pozwolenia na wjazd samochodów ciężarowych do strefy objętej zakazem. W razie nie wywiązania się przez Odbiorcę z powyższego obowiązku, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
  w realizacji zamówienia, a Odbiorca pokryje koszty takiego transportu, oraz dodatkowego załadunku i rozładunku,
  a w przypadku braku możliwości dostawy, również opłatę z tytuły składowania Materiału w wysokości określonej w pkt. 2 zd. 2 OWD.
 5. Odbiorca jest zobowiązany do oczyszczenia kół samochodu z błota i innych nieczystości przed wyjazdem z budowy.
 6. Dostawca dostarczy wraz z dostawą, a w szczególnych przypadkach nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy, kopie atestów i deklaracji zgodności, specyfikację techniczną wraz z dokumentami potwierdzającymi ilość dostarczonej stali – dokumenty WZ, chyba że do tego czasu Dostawca nie otrzyma atestów i deklaracji od producenta.

V. Cena i warunki płatności

 1. Cena za dostarczany Materiał oraz okres gwarancji cenowej będą określone każdorazowo w Umowie.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny w okresie pomiędzy przyjęciem oferty a realizacją pierwszej dostawy
  a także w trakcie realizacji dalszych dostaw objętych zamówieniem.
 3. Cena obejmuje koszty transportu na plac budowy w przypadku pełnego transportu (22-24 ton). W przypadku każdego jednostkowego transportu o wadze poniżej 22 ton (niezależnie od wielkości zamówienia), Zamawiający zobowiązany jest pokryć koszty transportu poniesione przez Dostawcę za każdą brakującą tonę do 22 ton, w wysokości ustalonej w Umowie/Zamówieniu. Dodatkowa opłata dotyczy również transportu o wadze poniżej 22 ton ze względu na objętość elementów zbrojarskich.
 4. Cena podana w Umowie jest ceną netto i zostanie powiększona
  o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującym
 5. Rozliczenia za dostawy będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę po każdej dostawie w oparciu o dokumenty WZ potwierdzone przez pracownika lub osobę upoważnioną ze strony Odbiorcy.
 6. Płatności za dostawy będą dokonywane w terminie wskazanym w Umowie. W przypadku, gdy termin nie został wskazany, termin płatności zostanie wskazany w wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT. Za chwilę dokonania zapłaty uważa się jej uznanie na rachunku bankowym Dostawcy.
 7. Materiał pozostaje własnością Dostawcy do czasu uregulowania należności przez Obiorcę, z zastrzeżeniem, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Obiorcę w momencie wydania Materiałów Odbiorcy.
 8. Jednostką rozliczeniową Materiałów jest tona stali zbrojeniowej, wyliczona jako iloczyn długości stali (wymiarowanie na zewnątrz figur niezależnie od wymiarowania ujętego w dokumentacji przekazanej przez Odbiorcę) i teoretycznego ciężaru właściwego stali zbrojeniowej dla danej średnicy, zgodnie
  z poniższą tabelą:
średnica cięż teor 1mb
mm kg
6 0,222
8 0,395
10 0,617
12 0,888
14 1,210
16 1,578
20 2,466
25 3,853
28 4,834
32 6,313
 1. W przypadku wystąpienia elementów zbrojarskich o długości przekraczającej dostępne u Dostawcy długości prętów niezbędne jest zastosowanie zakładów na prętach, które powoduje powstanie dodatkowego tonażu. Koszt powstałego w ten sposób dodatkowego tonażu obciąża Odbiorcę.
 2. W przypadku przekroczenia przez Odbiorcę terminu płatności jakiejkolwiek wymagalnej należności Dostawcy, realizacja dostaw zostaje wstrzymana do czasu uregulowania należności przez Odbiorcę. Wznowienie dostaw nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dostawcy. Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Dostawcy w związku ze wstrzymaniem dostaw z przyczyn wskazanych powyżej.

VI. Odbiory

 1. Przyjmuje się, że osoba obecna na terenie budowy jest upoważniona do odbioru Materiałów.
 2. Kontrola ilościowa realizacji Zamówienia szczegółowego następuje każdorazowo w chwili dostawy poprzez potwierdzenie dokumentów WZ przez pracownika lub osobę upoważnioną ze strony Odbiorcy. Nieobecność osób upoważnionych, uniemożliwiająca Dostawcy dokonanie dostawy w terminie, zwalnia Dostawcę z konsekwencji ewentualnych kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych w związku ze zwłoką lub opóźnieniem w dostawie.
 3. Odbiorca jest zobowiązany do przesłania niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, po odbiorze dostawy skanu potwierdzonego dokumentu WZ na adres e-mail Odbiorcy wskazany w Umowie.
 4. Reklamacje ilościowe Materiałów składane w późniejszym czasie oraz z pominięciem poinformowania przedstawiciela Dostawcy zgodnie z Pkt VII OWD, nie będą uwzględniane. Pracownik lub osoba upoważniona przez Odbiorcę powinna na dokumencie WZ podpisać się w sposób czytelny, imieniem i nazwiskiem, z podaniem stanowiska lub tytułu, na podstawie którego jest upoważniona do obioru Materiałów i podpisywania dokumentów WZ. Niedochowanie wymogów w zakresie czytelności podpisu, o których mowa powyżej obciąża Odbiorcę i nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty za Materiał pokwitowany z naruszeniem ww. regulacji.
 5. Jeżeli bez winy Dostawcy zamówiony Materiał nie zostanie odebrany, odbiór nie nastąpi w terminie lub będzie niekompletny, Dostawca jest uprawniony do:

  1. żądania zapłaty za nieodebrany Materiał wg ceny ustalonej w Umowie, naliczenia opłaty z tytułu składowania Materiału, o której mowa w pkt IV ust. 2 OWD oraz zapłaty wszelkiej szkody wynikającej z opóźnienia; w przypadku składowania Materiału powyżej 30 dni, Dostawca jest uprawniony do sprzedaży Materiału jako złomu i zaliczenia uzyskanej ceny na poczet zapłaty za nieodebrany Materiał, opłaty z tytułu składowania lub zapłaty szkody,
  2. odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia braku odbioru dostawy.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje ilościowe oraz braki w zakresie dokumentacji dostarczonej przez Dostawcę mogą być zgłaszane przez Odbiorcę wyłącznie w dniu dostawy: telefonicznie oraz e-mailem.
 2. Reklamacje jakościowe, dotyczące kształtów i wymiarowania elementów zbrojarskich muszą być zgłoszone przez Odbiorcę w ciągu 7 dni od daty dostawy w formie pisemnej, lecz nie później niż do dnia ich wbudowania. O wadach Materiałów innych niż dotyczące wymiarowania i kształtu Odbiorca zawiadomi na piśmie Dostawcę w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, jednak nie później niż przed wbudowaniem, chyba, że Odbiorca przed wbudowaniem przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zauważyć wad. Reklamacje nie zgłoszone w terminach wskazanych w niniejszym ust. nie będą rozpatrywane przez Dostawcę niezależnie od zapewnienia o wykonaniu elementów zbrojarskich zgodnie z Umową i dokumentacją.
 3. Reklamacja wymaga formy pisemnej i powinna zawierać oznaczenie Materiału, ilość i przyczynę reklamacji (opis wady), numer i datę faktury oraz dokumentu WZ a także adres miejsca składowania Materiału.
 4. Niezachowanie terminów reklamacyjnych, formy lub treści reklamacji skutkuje utratą przez Odbiorcę uprawnień z tytułu gwarancji w stosunku do danej wady niezależnie od zapewnienia o wykonaniu elementów zbrojarskich zgodnie z Umową i dokumentacją oraz niezależnie od udzielonej gwarancji.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Odbiorca jest zobowiązany zapewnić Dostawcy możliwość kontroli reklamowanego towaru. Odbiorca jest zobowiązany przechowywać reklamowane Materiały w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie i powstanie braków, aż do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Dostawca dokona wymiany/naprawy wadliwego Materiału w terminie uzgodnionym z Odbiorcą. W przypadku, gdyby wymiana/naprawa wiązała się z nadmiernymi kosztami, Dostawca może zwrócić Odbiorcy odpowiednią część wynagrodzenia. Odstąpienie od Umowy w związku z wadliwością Materiałów jest wyłączone.
 7. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu ponosi Odbiorca.
 8. Wszczęcie procedury reklamacyjnej nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 9. Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady Materiałów, w przypadku, gdy są one spowodowane wadą stali zbrojeniowej użytej do produkcji Materiałów.
 10. W przypadku uznania reklamacji za zasadną oraz wymiany Materiałów z zachowaniem terminu przez Dostawcę, Odbiorcy nie przysługują inne roszczenia wobec Dostawcy.

VIII. Limit kredytowy

 1. Dostawca realizuje dostawy Materiałów w oparciu o płatności gotówkowe w formie przedpłaty lub płatności z odroczonym
 2. terminem płatności w oparciu o limit kredytowy przyznany Odbiorcy przez Ubezpieczyciela, u którego Dostawca ubezpiecza należności handlowe.
 3. Limit kredytowy, stanowi limit zobowiązań Odbiorcy wobec Dostawcy rozumiany jako suma wszystkich wymagalnych faktur oraz faktur wystawionych, ale jeszcze nie wymagalnych, a także dostaw zrealizowanych, ale nie objętych jeszcze fakturowaniem.
 4. Dostawca będzie realizował dostawy do wysokości aktualnego limitu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia szczegółowego skutkowałaby przekroczeniem limitu, wówczas Dostawca ma prawo odmówić jego realizacji w całości do momentu zapłaty kwoty, która zwolni limit kredytowy.
 5. Dostawca jest uprawniony do wstrzymania dostaw Materiałów w przypadku zmniejszenia lub cofnięcia limitu kredytowego przez Ubezpieczyciela.
 6. Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Dostawcy na skutek wstrzymania dostaw z przyczyn, o których mowa powyżej. W takiej sytuacji negatywne konsekwencje braku realizacji dostaw, niezrealizowanie całości bądź części Umowy obciążają wyłącznie Odbiorcę.

IX. Siła wyższa

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowa w całości lub w części, jeżeli wystąpią okoliczności „siły wyższej”.
 2. Siła wyższa jest rozumiana jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne którego strona nie mogła przy dochowaniu należytej staranności przewidzieć lub zapobiec, które częściowo lub całkowicie uniemożliwia realizację Umowy, takie jak wojna, pożar, strajk, embargo, epidemia, blokady dróg oraz inne sytuacje uniemożliwiające transport drogami publicznymi, nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne, awarie maszyn
  i urządzeń Dostawcy oraz niedobory materiałów i surowców.
 3. Jeżeli wskutek wystąpienia siły wyższej którakolwiek ze stron nie będzie w stanie częściowo lub całkowicie wykonać któregoś
  z podjętych zobowiązań, musi ona niezwłocznie poinformować
  o tym fakcie drugą stronę.

X. Odstąpienie od umowy

 1. Dostawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy w następujących przypadkach:

  1. nieterminowego lub niekompletnego odbioru przedmiotu Umowy przez Odbiorcę,
  2. zlecenia przez Odbiorcę wykonania całości lub części elementów zbrojarskich objętych Umową podmiotowi trzeciemu bez wystąpienia wynikających z Umowy okoliczności uprawniających Odbiorcę do udzielenia zlecenia innemu podmiotowi,
  3. Odbiorca zaprzestał składania Zamówień szczegółowych bądź odbioru Materiałów przez okres dłuższy niż 30 dni,
  4. pogorszenia się sytuacji finansowej lub zaistnienia przesłanek do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego Odbiorcy, przystąpił on do likwidacji swojego przedsiębiorstwa albo został wydany nakaz zajęcia majątku Odbiorcy,
  5. Dostawca poweźmie informację, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności Odbiorca nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych,
  6. wstrzymanie dostaw przez Odbiorcę przekroczy 30 dni,
  7. Odbiorca opóźnia się z zapłatą faktury ponad 14 dni od dnia, kiedy zobowiązanie stało się wymagalne,
  8. Odbiorca utracił limit kredytowy.
 2. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Dostawcy
  a dotyczących producenta stali zbrojeniowej, Dostawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od Umowy
  w terminie 7 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności
  za ewentualną powstałą w związku z tym szkodę.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
 5. Odstąpienie będzie dotyczyło tylko niewykonanej części Umowy (odstąpienie ex nunc).
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Dostawca sporządzi protokół z produkcji w toku oraz inwentaryzację gotowych elementów zbrojarskich. Dostawca wzywa pisemnie Odbiorcę do dokonania inwentaryzacji. W przypadku, gdy Odbiorca w terminie 5 dni roboczych nie zgłosi udziału w inwentaryzacji (i nie przystąpi do sporządzenia inwentaryzacji), inwentaryzację taką sporządza samodzielnie Dostawca a protokół z niej przesyła Odbiorcy. Sporządzony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT za wytworzone elementy zbrojarskie oraz produkcję w toku na uzgodnionych w Umowie warunkach. Po uregulowaniu płatności za fakturę VAT, Dostawca dostarczy Odbiorcy elementy będące przedmiotem inwentaryzacji.

XI. Kary umowne

 1. Odbiorca zapłaci na rzecz Dostawcy następujące kary umowne:
 2. za odstąpienie od Umowy z przyczyn dotyczących Odbiorcy w wysokości 10 % wartości szacunkowej netto Umowy,
 3. za nieodebranie w określonym w Umowie terminie zakończenia dostaw tonażu określonego
  w Umowie w wysokości 25 % wartości netto nieodebranego tonażu w oparciu o ceny określone
  w Umowie,
 4. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej Dostawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

XII. Gwarancja i rękojmia

 1. Dostawca udziela Obiorcy gwarancji na wykonane Materiały na okres 12 miesięcy.
 2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty potwierdzenia odbioru Materiałów przez Odbiorcę na dokumencie WZ.
 3. Rękojmia za wady Materiałów zostaje wyłączona.

XIII. Obowiązywanie OWD

 1. Udzielenie Dostawcy zamówienia na dostawę Materiałów jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWD. W momencie złożenia zamówienia uznaje się, że Odbiorca zapoznał się OWD, akceptuje je i uznaje ich wiążący charakter.
 2. Wszelkie odstępstwa od regulacji niniejszych OWD muszą być uwzględnione w Umowie zawartej pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, adresów e-mail. W razie naruszenia tego obowiązku pismo skierowane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. Odmowa odebrania korespondencji przez Stronę ma skutek doręczenia.
 2. Dostawca i Odbiorca będą dążyli do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z niniejszych OWD, złożonych zamówień i zawartych umów, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 3. W razie ewentualnych sporów, prawem właściwym dla ich rozstrzygania będzie prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w OWD mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejsze OWD obowiązują od dnia 25.11.2022r.